Kontakt

Regulamin działalności poręczycielskiej Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. - zmiana z dnia 29.12.2017r.

Regulamin działalności poręczycielskiej

Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy definiuje się jako:

1.1.1.            Fundusz – Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. – podmiot prowadzący działalność poręczycielską zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.1.2.            Umowa Spółki – Umowa Spółki Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

1.1.3.            Komisja Kwalifikacyjna - organ doradczy powołany do rozpatrywania wniosków o poręczenia kierowanych do Funduszu.

1.1.4.            Zarząd – Zarząd Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

1.1.5.             Kredyt – należy przez to rozumieć finansowanie dłużne w postaci kredytu lub pożyczki udzielane przedsiębiorcy przez instytucję finansującą.

1.1.6.            Dotacja - należy przez to rozumieć jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, wypłacone dla bezrobotnego, absolwenta CIS/KIS.

1.1.7.            Wnioskodawca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bezrobotny, absolwent CIS/KIS lub inna osoba, wchodząca na rynek pracy, starająca się o kredyt, pożyczkę lub dotację z poręczeniem Funduszu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ubiegająca się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

1.1.8.            Promesie: należy przez to rozumieć wstępną decyzję Funduszu o przyznaniu poręczenia, wystawianą po uwzględnieniu przez Urząd Pracy wniosku.

1.1.9.            Beneficjent - podmiot korzystający z poręczenia Funduszu.

1.1.10.         Instytucja Finansująca - podmiot udzielający wnioskodawcy finansowania w postaci kredytu, pożyczki lub dotacji poręczanych przez Fundusz, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z którym Fundusz zawarł stosowną umowę o współpracy.

1.1.11.    Poręczenie - pisemne zobowiązanie Funduszu do zaspokojenia roszczeń Instytucji Finansującej, w przypadkach i zakresie ujętych w niniejszym Regulaminie i umowie o współpracę.

1.1.12.    Depozyt poręczeniowy - środki finansowe przeznaczone do zabezpieczenia udzielonych poręczeń, zgromadzone na wskazanych przez Fundusz rachunkach bankowych.

 1.2.      Określone powyżej terminy znajdują również zastosowanie w całości dokumentacji formalnoprawnej Funduszu związanej z jego działalnością poręczycielską.

 

2.         ORGANY FUNDUSZU

2.1.             Organem Funduszu odpowiedzialnym za jego bieżącą działalność poręczycielską jest Zarząd, działający zgodnie z postanowieniami Umowy spółki, niniejszego Regulaminu, własnego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Zarząd jest wspomagany w działalności poręczycielskiej przez Komisję Kwalifikacyjną.

2.2.             W skład Komisji Kwalifikacyjnej, która jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu wchodzi 5 osób reprezentujących środowisko gospodarcze i samorządowe powiatu dzierżoniowskiego, Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Funduszu. Zarząd Funduszu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka Komisji Kwalifikacyjnej, gdy nie uczestniczy on w jej pracach przez trzy kolejne posiedzenia.

2.3.             Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej pełnią swe funkcje społecznie. Fundusz może pokrywać uzasadnione koszty, ponoszone przez członków Komisji Kwalifikacyjnej w związku ze sprawowaniem przypisanych im funkcji.

2.4.             Wnioski o udzielenie poręczenia powinny być kierowane bezpośrednio do siedziby Funduszu lub za pośrednictwem Instytucji Finansujących, z którymi Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy. Obowiązkiem Zarządu jest dokonanie analizy merytorycznej złożonego wniosku przedstawienie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej wraz z rekomendacją, czy wniosek powinien zostać przyjęty, czy odrzucony.

2.4.1.        Zarząd przedstawia wniosek o poręczenie wraz z rekomendacją Komisji Kwalifikacyjnej w przypadku, gdy wnioskowana wysokość poręczenia przekracza wartość 40.000 zł. (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). Wnioski o poręczenie do wysokości 40.000 zł. rozpatrywane są przez Zarząd bez konieczności zwoływania Komisji Kwalifikacyjnej.

2.4.2.        Zarząd może przedstawić wniosek o poręczenie Komisji Kwalifikacyjnej bez względu na wnioskowaną wysokość poręczenia, w przypadku gdy Zarząd uzna, że zachodzą okoliczności wymagające rozpatrzenia wniosku i podjęcia uchwały przez Komisję Kwalifikacyjną.

2.5.             Rekomendacja Zarządu nie jest dla Komisji Kwalifikacyjnej wiążąca. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje wnioski bez względu na rekomendację Zarządu.  

2.6.             Wniosek o poręczenie, aby został zakwalifikowany do udzielenia poręczenie, musi uzyskać akceptację większości, co najmniej 3/5 składu Komisji Kwalifikacyjnej.

2.7.             Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję w sprawie rekomendacji poręczenia w formie uchwały. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie rekomendacji wniosku o poręczenie jest przedstawiania Zarządowi.

2.8.             Zarząd opierając się na rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o poręczenie. Decyzja Zarządu niezgodna z rekomendacją Komisji Kwalifikacyjnej wymaga pisemnego uzasadnienia. Uzasadnienie to jest prezentowane przez Zarząd Funduszu na kolejnym posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej.

2.9.             W przypadku pozytywnej decyzji Zarząd, działając zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki udziela w imieniu Funduszu poręczenia na rzecz Instytucji Finansującej. Decyzja Zarządu w sprawie udzielenia poręczenia podejmowana jest w terminie 14 dni od założenia przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów.

2.10.          Negatywne decyzje Zarządu oraz Komisji Kwalifikacyjnej powodujące odrzucenie wniosku o udzielenie poręczenia mają charakter ostateczny i w żadnym przypadku nie mogą być zmienione przez jakikolwiek organ Funduszu. Wnioskodawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

2.11.          Członków Komisji Kwalifikacyjnej, pracowników spółki oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej obowiązuje zasada zachowania poufności w stosunku do informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę i Instytucję Finansującą.

 

3.         BENEFICJENCI FUNDUSZU

3.1   Poręczenie może być udzielane wyłącznie przedsiębiorcom mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie powiatu dzierżoniowskiego i Miasta Wałbrzych. Za przedsiębiorców uznaje się osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które zawodowo, we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą, spełniając wymogi, o których mowa w punktach 3.4.1. – 3.4.3. Poręczenie może być także udzielone osobie bezrobotnej lub innej osobie wchodzącej na rynek pracy np. absolwenta CIS/KIS, wnioskującej o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

3.2   Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt, pożyczka lub dotacja na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.3   W miarę potrzeb i posiadanych możliwości Zarząd może zlecać podmiotom zewnętrznym przygotowanie, w zakresie i na uzgodnionych warunkach, sprawozdania na temat osiąganych przez Beneficjenta wyników ekonomicznych od momentu udzielenia poręczenia. Raporty zawierać powinny między innymi informacje na temat wielkości produkcji i sprzedaży oraz kształtowania się wiarygodności kredytowej Beneficjenta.

3.4   Beneficjentami poręczeń Funduszu mogą być przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

3.4.1.        Są mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami).

3.4.2.        100% udziałów w kapitale założycielskim podmiotu (lub równoznacznych praw) jest własnością krajowych osób fizycznych.

3.4.3.        Posiadają  siedzibę na terenie powiatu dzierżoniowskiego lub Miasta Wałbrzych bądź deklarują realizację inwestycji tworzącej nowe miejsca pracy na terenie powiatu dzierżoniowskiego lub Miasta Wałbrzych.

3.5.             Za spełniającego warunki określone w punktach 3.4.1. i 4.8.1. uznaje się osobę podejmującą działalność gospodarczą.

 

4.         WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK

4.1.       Kierowane do Zarządu Spółki wnioski o poręczenie, muszą być uzupełnione załącznikami dowodzącymi, iż Wnioskodawca jest godzien zaufania oraz kopią wniosku kredytowego, pożyczkowego wraz z załącznikami, złożonego w Instytucji Finansującej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku przesłania kopii wniosku Funduszowi bezpośrednio przez Instytucję Finansującą, Wnioskodawca powinien upoważnić ją do tego pisemnie.

4.2.       Zarząd Funduszu dokonuje merytorycznej oceny wniosku o poręczenie oraz weryfikacji oceny wniosku kredytowego / pożyczkowego, dokonanej przez Instytucję Finansującą. O ile zaistnieje potrzeba, Zarząd może zwrócić się do Wnioskodawcy lub Instytucji Finansującej o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz planowanego przedsięwzięcia.

4.3.       Wartość poręczenia nie może przekroczyć 75% wartości aktualnej kwoty podstawowej udzielonego kredytu / pożyczki. W przypadku kredytu i pożyczki poręczenie nie obejmuje odsetek, odsetek karnych ani wszelkich kosztów, na które zostanie narażona Instytucja Finansująca, w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań przez Beneficjenta.

4.4.     Minimalna kwota poręczenia wynosi 7.500 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset).

4.5.             Kwota jednostkowego poręczenia lub łączna kwota aktualnych poreczeń udzielonych jednemu Beneficjentowi nie może przekroczyć 5 % wartości depozytu poręczeniowego.

4.6.             Beneficjent wyraża pisemnie zgodę na udostępnianie prowadzonych ksiąg handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie Zarządu.

4.7.             Wszelkie dokumenty finansowe (i zawarte w nich informacje) przedkładane przez Wnioskodawcę i przez Beneficjenta są poufne.

 

5.         PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK

5.1.                  W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, Wnioskodawca wypełnia standardowy wniosek. Wniosek zostanie uzupełniony następującymi dokumentami:

§         Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji lub rejestracji podmiotu gospodarczego.

§         Oświadczeniem Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych w punktach 3.4.1. - 3.4.3.

§         Kopiami dokumentów złożonych w Instytucji Finansującej, pozostającymi w związku z finansowaniem, którego dotyczy wniosek o poręczenie.

§         Pełnomocnictwem upoważniającym organy Funduszu do wglądu we wszelkie rachunki kredytowe / pożyczkowe Wnioskodawcy prowadzone w Instytucji Finansującej.

§         Innymi dokumentami i informacjami uzupełniającymi określonymi przez Zarząd w miarę stwierdzonych potrzeb.

5.2.      Wnioskodawca, po zaakceptowaniu wniosku o poręczenie, a przed udzieleniem poręczenia przez Zarząd, wystawi na rzecz Funduszu zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd może zażądać od Wnioskodawcy dodatkowo innej formy zabezpieczenia.

5.3        Poręczenie zostanie wystawione po przedstawieniu przez Instytucję Finansującą dowodu gotowości finansowania (wraz z listą przyjętych zabezpieczeń) oraz podjęciu przez Fundusz decyzji o przyznaniu poręczenia.

5.4.       Zarząd, działając zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu, wystawi na rzecz Instytucji  Finansującej, poręczenie zobowiązań Wnioskodawcy do wysokości kwot określonych w punktach 4.3. - 4.5. niniejszego Regulaminu.

5.5       Poręczenie udzielane jest na okres maksymalnie do momentu uregulowania poręczanych zobowiązań finansowych plus jeden miesiąc.

 

6.         WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ DOTACJI

6.1. Instytucja Finansująca, działając na podstawie obowiązujących przepisów, podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia wniosku i udzielenia dotacji z zaproponowanym przez Wnioskodawcę poręczeniem Funduszu.

 6.2   Warunkiem koniecznym dla udzielenia przez Fundusz poręczenia jest zaakceptowanie przez Instytucję Finansującą złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o dotację, podpisanie umowy o dotację oraz uzyskanie zabezpieczenia dotacji w formie weksla z poręczeniem przez osobę fizyczną, zgodnie z obowiązującymi Zasadami.

6.3   Fundusz, po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy, wystawia na rzecz Instytucji Finansującej Promesę, którą wydaje Wnioskodawcy, celem przedstawienia i podpisania umowy o dotację.

6.4   Wartość jednokrotnego poręczenia udzielonego przez Fundusz wynosi 75 % przyznanej kwoty Dotacji wraz z odsetkami ustawowymi.

 6.5   Kwota udzielonego Poręczenia nie może być mniejsza niż 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy).

 6.6   Z tytułu udzielonego Poręczenia Fundusz pobiera od Wnioskodawcy jednorazową prowizję.

 6.7   Z tytułu udzielonego Poręczenia Fundusz odpowiada do kwoty stanowiącej równowartość 75% środków przyznanych Wnioskodawcy przez Instytucję Finansującą powiększonej o należne odsetki ustawowe oraz odsetki za opóźnienie w spłacie wymagalnej kwoty Dotacji.

 6.8   Maksymalny okres poręczenia wynosi 25 miesięcy, liczony od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Jako datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się dzień wskazany we wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni lub założenia Spółdzielni.

 6.9   Udzielone Poręczenie wygasa z dniem potwierdzenia przez Instytucję Finansującą realizacji postanowień umowy przez Wnioskodawcę.

 7.         PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ DOTACJI

7.1   W celu otrzymania poręczenia Wnioskodawca wypełnia wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i dostarcza go bezpośrednio do Funduszu.

 7.2   Fundusz może wystąpić do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów, zawierających informacje na temat sytuacji ekonomicznej i prawnej Wnioskującego oraz planowanego przez niego przedsięwzięcia.

 7.3   Fundusz dokonuje analizy i oceny wniosku o Poręczenie na podstawie otrzymanych informacji i dokumentów.

 7.4   W przypadku pozytywnej decyzji Funduszu co do udzielenia Poręczenia, Fundusz wystawia Promesę przyznania poręczenia, którą wydaje Wnioskodawcy celem przedstawienia Instytucji Finansującej i podpisania umowy o Dotację.

 7.5   Warunkiem udzielenia poręczenia przez Fundusz jest dołączenie do wniosku:

§         kopii wniosku o udzielenie środków wraz z załącznikami,

§         zgody Wnioskodawcy na wzajemne przekazywanie pomiędzy Funduszem i Instytucją Finansującą informacji o bieżącej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej,

§         kopii zaświadczenia o  wpisie podmiotu gospodarczego w sądzie rejestrowym lub odpowiednim organie ewidencyjnym - dokumenty te przekazywane są niezwłocznie po podpisaniu umowy o Dotację i uzyskaniu wpisu lub zmiany uchwały.

7.6   Wnioskodawca, po podjęciu przez Fundusz decyzji o udzieleniu poręczenia, a przed podpisaniem umowy o udzielenie Poręczenia, wystawi na rzecz Funduszu zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu wystawionym przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, wymagane jest poręczenie współmałżonka.

 7.7   Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy o Dotację do przekazania Funduszowi kopii w/w umowy, celem podpisania umowy poręczenia i dostarczenia jej do Instytucji Finansującej w celu wypłaty dotacji.