Kontakt

Kto może skorzystać?

Beneficjentami poręczeń Funduszu mogą być podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • Są mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami).
 • 100% udziałów w kapitale założycielskim podmiotu (lub równoznacznych praw) jest własnością krajowych osób fizycznych.
 • Posiadają siedzibę na terenie powiatu dzierżoniowskiego lub Miasta Wałbrzych bądź deklarują realizację inwestycji tworzącej nowe miejsca pracy na terenie powiatu dzierżoniowskiego lub Miasta Wałbrzych.

Podmioty starające się o poręczenie powinny posiadać zdolność kredytowa, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu/pożyczki zaciągniętego w Instytucji Finansującej w terminach określonych w umowie kredytowej zawartej z tą instytucją.

Co może być objęte poręczeniem?

Poręczeniem mogą być objęte kredyty/pożyczki oferowane przez Instytucję Finansującą, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MSP. Poręczenie obejmować może zarówno kredyty/pożyczki obrotowe (przeznaczone na bieżącą działalność przedsiębiorstwa) jak również inwestycyjne (np.: zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, nieruchomości , modernizację posiadanych środków trwałych).

Kwota poręczenia

Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 50 000,00 zł., przy czym nie może przekroczyć 75% wartości poręczonego kredytu. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym.

Zabezpieczenie udzielonego poręczenia

Fundusz ustanawia prawne zabezpieczenia udzielanego poręczenia, każdorazowo w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową kredytobiorcy. Dodatkowo z Klientem podpisywana jest umowa poręczenia.
Fundusz może ustanowić w szczególnych przypadkach inne zabezpieczenia udzielonego poręczenia.

Prowizje

Taryfa prowizji i opłat

Od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera od Klienta jednorazową opłatę w wysokości od 1% do 2,3% w stosunku do wartości poręczenia.

Zapadalność kredytu/pożyczki Wartość prowizji w stosunku do wartości poręczenia
Przy okresie poręczenia trwającym do 12 miesięcy 1,2%
Przy okresie poręczenia trwającym do 24 miesięcy 1,6%
Przy okresie poręczenia trwającym do 36 miesięcy 1,8%
Przy okresie poręczenia trwającym do 48 miesięcy 2,0%

Okres przekraczający 48 miesięcy


 Dla produktów kredytowych we współpracy z Bankiem Spółdzielczym dla okresu poręczenia  trwającego  do 60 miesięcy - czas trwania promocji do 31.12.2017r.


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przy okresie trwającym do 25 miesięcy 

2,3%

 


1,0 %

 


2,0 %

 

Jednak nie mniej niż 250 zł.

 

Jednorazowa prowizja może zostać decyzją Zarządu obniżona o 0,2 % w przypadku przedsiębiorców będących już beneficjentami Funduszu, którzy terminowo regulowali zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Wykaz dokumentów

Dokumentację niezbędną do uzyskania poręczenia stanowią, co do zasady, potwierdzone przez instytucje finansowe kserokopie dokumentów składanych w tych instytucjach przy staraniu się o kredyt lub pożyczkę.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

 • Promesę instytucji współpracującej z Funduszem, w której instytucja finansowa zobowiązuje się do udzielenia kredytu (pożyczki) Wnioskodawcy pod warunkiem uzyskania poręczenia ze strony Funduszu; tj. warunkowa decyzja o gotowości finansowania.
 • kserokopię wniosku i załączników złożonych w banku/funduszu pożyczkowym w celu uzyskania kredytu/pożyczki, w szczególności:
  • dokumenty prawno/rejestracyjne (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz numeru NIP, Umowa Spółki),
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,( ewentualnie oświadczenie Wnioskodawcy)
  • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,( ewentualnie oświadczenie Wnioskodawcy)
  • Deklaracje podatkowe za dwa ostatnie lata działalności oraz za miesiąc bieżący (stosownie do przyjętej formy opodatkowania działalności),
  • Oświadczenie majątkowe i o stanie zobowiązań,
  • Plan przedsięwzięcia/prognoza finansowa (jeżeli nie są zawarte we wniosku kredytowym/pożyczkowym),
  • koncesje i pozwolenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • Opinie bankowe (dokumenty wystawione przez banki, w których prowadzone są rachunki) – jeśli istnieją,
  • wstępne umowy lub zamówienia;
  • inne dokumenty związane z realizowanym przedsięwzięciem;

Procedura i metodologia rozpatrzenia i oceny wniosków w FPKPD

Etap I: Pierwsze spotkanie z klientem:

 • przedstawienie zasad, warunków oraz dokumentacji związanej z udzieleniem poręczenia,
 • przedstawienie oferty kredytowej lub pożyczkowej instytucji finansujących współpracujących z funduszem,

Etap II: Pozytywne rozpatrzenie przez bank lub instytucję finansującą wniosku kredytowego lub pożyczkowego złożonego przez klienta.

 • W przypadku pozytywnej decyzji w przedmiocie udzielenia kredytu/pożyczki Instytucja Finansująca wystawia na rzecz Funduszu promesę udzielenia kredytu za poręczeniem Funduszu i kieruje Klienta do siedziby Spółki.

Etap III: Przygotowanie oraz złożenie wniosku

 • Wnioskodawca przygotowuje wniosek o poręczenie samodzielnie lub przy pomocy pracowników Funduszu,
 • Po złożeniu wniosku, pracownik biura dokonuje rejestracji wniosku i sprawdza jego kompletność oraz prawidłowość wypełnienia od strony formalnej. W przypadku stwierdzenia uchybień Klient zostaje poinformowany o uzupełnieniu wniosku, złożeniu brakujących dokumentów lub dokonaniu poprawek.

Etap IV: Analiza wniosku o poręczenie wraz z załącznikami przez organy zarządzające funduszem.

 • Wnioski z dołączonymi dokumentami zostają poddane niezależnej analizie merytorycznej oraz ekonomiczno-finansowej, której dokonuje Zarząd. W każdym przypadku Zarząd przeprowadza również wizytację w siedzibie przedsiębiorcy. Wyniki sporządzonej analizy przekazywane są podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu, która jest ciałem opiniodawczo- doradczym Zarządu.
 • Komisja ponownie weryfikuje i rozpatruje wniosek, wyrażając swoją opinię w formie uchwały.
 • Ostateczną decyzję o udzieleniu poręczenia podejmuje Zarząd Funduszu.

Zarząd Funduszu podejmując ostateczną decyzję, może:

 • zaakceptować poręczenie w wysokości zgłoszonej przez wnioskodawcę;
 • zaakceptować poręczenie w innej wysokości niż we wniosku;
 • zaakceptować pod pewnymi warunkami;
 • odłożyć decyzję do czasu uzyskania dodatkowych informacji;
 • podjąć decyzje o nieudzieleniu poręczenia.

Etap VI: Spotkanie z klientem w celu podpisania dokumentów związanych z udzieleniem poręczenia i przyjęcia zabezpieczenia.

 • Przed wystawieniem poręczenia i podpisaniem umowy poręczenia Klient wystawia na rzecz Funduszu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Etap VII: Wystawienie poręczenia dla instytucji finansującej.

Etap VIII: Monitoring podmiotu.

Etap IX: Rozliczenie poręczenia (w tym windykacja).

Fundusz wydaje decyzję o udzieleniu bądź nie udzieleniu poręczenia, zgodnie z Regulaminem działalności poręczycielskiej, w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Korzyści wynikające ze współpracy z FPKPD

Korzyści dla kredytobiorców/pożyczkobiorców:

 • możliwość uzyskania kredytu przy braku odpowiednich zabezpieczeń własnych wymaganych przez instytucję finansującą. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych podmiotów gospodarczych, które nie dysponują odpowiednimi środkami trwałymi.
 • zwiększenie wiarygodności kredytowej, a co za tym idzie przypisanie do niższej grupy ryzyka, która determinuje wysokość oprocentowania kredytu,
 • stosunkowo niskie koszty poręczenia udzielanego przez Fundusz w porównaniu z innymi formami zabezpieczenia.
 • Krótki czas oczekiwania na ustanowienie zabezpieczenia w postaci poręczenia Funduszu (do 7 dni)

Korzyści dla banków kredytujących:

Bank kredytujący, dzięki wiarygodnym poręczeniom FPKPD uzyskuje szereg istotnych i wymiernych korzyści. Należą do nich m.in.:

 • istotne zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem akcji kredytowej. Poręczenie Funduszu może być traktowane jako zabezpieczenie pewne, o bardzo wysokiej płynności, obarczone praktycznie zerową stopą ryzyka,
 • zmniejszenie kosztów działalności banku z tytułu ograniczenia obowiązku tworzenia rezerw związanych z działalnością kredytową, w przypadku zakwalifikowania kredytu do większej grupy ryzyka,
 • zwiększenie dostępu do rynku kredytowego przedsiębiorstw posiadających niewystarczające własne zabezpieczenia, którzy z braku zabezpieczeń nie kwalifikują się do otrzymania kredytu. Dzięki temu, Bank ma możliwość pozyskania nowych Klientów.

Załączniki:

 1. Wniosek o poręczenie