Kontakt

WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ DOTACJI

 

1. Instytucja Finansująca, działając na podstawie obowiązujących przepisów, podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia wniosku i udzielenia dotacji z zaproponowanym przez Wnioskodawcę poręczeniem Funduszu.

 

2   Warunkiem koniecznym dla udzielenia przez Fundusz poręczenia jest zaakceptowanie przez Instytucję Finansującą złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o dotację, podpisanie umowy o dotację oraz uzyskanie zabezpieczenia dotacji w formie weksla z poręczeniem przez osobę fizyczną, zgodnie z obowiązującymi Zasadami.

 

3   Fundusz, po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy, wystawia na rzecz Instytucji Finansującej Promesę, którą wydaje Wnioskodawcy, celem przedstawienia w Instytucji Finansującej i podpisania umowy o dotację.

 

4   Wartość jednokrotnego poręczenia udzielonego przez Fundusz wynosi 75 % przyznanej kwoty Dotacji wraz z odsetkami ustawowymi.

 

5   Kwota udzielonego Poręczenia nie może być mniejsza niż 7.500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset).

 

6   Z tytułu udzielonego Poręczenia Fundusz pobiera od Wnioskodawcy jednorazową prowizję - 2 % od kwoty poręczanej dotacji.

 

7   Z tytułu udzielonego Poręczenia Fundusz odpowiada do kwoty stanowiącej równowartość 75% środków przyznanych Wnioskodawcy przez Instytucję Finansującą, powiększonej o należne odsetki ustawowe oraz odsetki za opóźnienie w spłacie wymagalnej kwoty Dotacji.

 

8   Maksymalny okres poręczenia wynosi do 25 miesięcy, liczony od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Jako datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się dzień wskazany we wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni lub założenia Spółdzielni.

 

9   Udzielone Poręczenie wygasa z dniem potwierdzenia przez Instytucję Finansującą realizacji postanowień umowy przez Wnioskodawcę.

 

PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ DOTACJI

1   W celu otrzymania poręczenia Wnioskodawca wypełnia wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i dostarcza go bezpośrednio do Funduszu.

 

2   Fundusz może wystąpić do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów, zawierających informacje na temat sytuacji ekonomicznej i prawnej Wnioskującego oraz planowanego przez niego przedsięwzięcia.

 

3   Fundusz dokonuje analizy i oceny wniosku o Poręczenie na podstawie otrzymanych informacji i dokumentów.

 

4   W przypadku pozytywnej decyzji Funduszu co do udzielenia Poręczenia, Fundusz wystawia Promesę przyznania poręczenia, którą wydaje Wnioskodawcy celem przedstawienia Instytucji Finansującej i podpisania umowy o Dotację.

 

5   Warunkiem udzielenia poręczenia przez Fundusz jest dołączenie do wniosku:

  • kopii wniosku złożonego w Instytucji Finansującej o udzielenie środków wraz z załącznikami,
  • zgody Wnioskodawcy i poręczyciela wekslowego na wzajemne przekazywanie pomiędzy Funduszem i Instytucją Finansującą informacji o bieżącej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej,
  • kopii zaświadczenia o  wpisie podmiotu gospodarczego w sądzie rejestrowym lub odpowiednim organie ewidencyjnym - dokumenty te przekazywane są niezwłocznie po podpisaniu umowy o Dotację i uzyskaniu wpisu lub zmiany uchwały.

 

6   Wnioskodawca, po podjęciu przez Fundusz decyzji o udzieleniu poręczenia, a przed podpisaniem umowy o udzielenie Poręczenia, wystawi na rzecz Funduszu zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu wystawionym przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, wymagane jest poręczenie współmałżonka.

 

7   Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy o Dotację do przekazania Funduszowi kopii w/w umowy, celem podpisania umowy poręczenia i dostarczenia jej do Instytycji Finansującej, w celu wypłaty dotacji.

 

Załączniki:

  1. Zał.  Wniosek
  2. Zał.  Oświadczenie
  3. Zał.  Oświadczenie poręczyciela
  4. Zał.  Oświadczenie majątkowe