Kontakt

Dane formalno-prawne

 • Siedziba: Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów
 • Tel.: 074/ 645 04 31
 • www.fpkpd.pl; e-mail: fpkpd@wp.pl
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Nr KRS: 0000177051
 • NIP 882-193-92-60
 • REGON 891510640
 • konto do wpłat: 54 9527 0007 0032 8364 2000 0001
 • Kapitał zakładowy: 1.205.880,00 zł
 • dnia 15.10.2018 otwarto likwidację Spółki. Likwidator: Dorota Sało

Początki Funduszu

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. został utworzony w dniu 20.02.2003 r. Na podstawie prawomocnych uchwał Rad Miast i Gmin Akt notarialny Umowy Spółki został podpisany przez przedstawicieli:

 • Gminy Miejskiej Dzierzoniów
 • Gminy Bielawa
 • Powiatu Dzierżoniowskiego
 • Gminy Dzierżoniów
 • Gminy Piława Górna

W dniu 23.04.2003 r. do spółki przystąpiła Gmina Łagiewniki. W dniu 20.06.2017 dołączyła także Gmina Niemcza.

Podczas pierwszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się w dniu 23.04.2003 r. powołano organy spółki: Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Udziałowcy zatwierdzili również Regulamin działalności poręczycielskiej Funduszu, który określa zakres oraz procedury działalności poręczycielskiej spółki. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 17.11.2003 r.

Pierwsza umowa o współpracy w zakresie udzielania przez Fundusz poręczeń została podpisana z Zarządem Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie w dniu 12.12.2003 r.

Pierwsze poręczenie zostało udzielone przez Fundusz w dniu 15.06.2004 r.

Początkowy kapitał założycielski wynosił 272.000,00 zł. Obecnie, dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnych władz w rozwój Funduszu, kapitał zakładowy spółki wynosi 1.205.880,00 zł.

Misja i cele

 Misją spółki jest zwiększenie strumienia przepływu kredytów bankowych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Celem działania Spółki jest: 

 

  • Likwidowanie barier w dostępie MŚP do kapitału poprzez oferowanie poręczeń instytucjom dostarczającym kredytów, pożyczek, jako dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytów, pożyczek, udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom,
  • Ułatwienie przedsiębiorcom podejmowania decyzji inwestycyjnych lub dotyczących obrotu gospodarczego,
  • Umożliwienie realizacji takich przedsięwzięć gospodarczych, które z powodu wymogów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu nie mogły być realizowane bez udziału funduszu poręczeń kredytowych,
  • Stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości, poprzez ułatwianie dostępu do wiedzy i informacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Wzmocnienie potencjału rozwojowego gospodarki powiatu,
  • Utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy poprzez umożliwienie dostępu do kapitału, w tym poprzez poręczanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie i inne instytucje.