Kontakt

Warunki udzielania poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) nie są przedsiębiorstwami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt.9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.),

2) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

3) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008),

4) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

5) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Dodatkowe warunki:

1. Oprocentowanie poręczanego kredytu jest wyższe niż stopa referencyjna dla Polski opublikowana w Komunikacie Komisji Europejskiej.

2. Przedsiębiorca należy do sektora MŚP

3. Przedsiębiorca posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą lub dokona inwestycji na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

4. Przedsiębiorstwo nie należy do sektora: rybołówstwa, rolnictwa, akwakultury lub wydobycia węgla.

5. Kredyt nie jest przeznaczony na zakup pojazdu do transportu drogowego w przedsiębiorstwie sektora transportowego.

6. Kredyt nie jest kredytem eksportowym.

7. Na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej.

8. Przedmiot poręczenia: kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

9 . Kredyty objęte poręczeniem udzielanym w ramach projektu Jeremie muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym na:

a) finansowanie inwestycji, np.: zakup nieruchomości, nabycie środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia), nabycie wartości niematerialnych i prawnych

b) tworzenie nowych miejsc pracy:

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

d) zakup wyposażenia firmy w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.

e) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, np.: wprowadzenie nowego produktu lub udoskonalenie dotychczasowego, wzrost sprzedaży produktów/usług, wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników.