Kontakt

Informacje podstawowe

(Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) to nowy mechanizm:

 

- pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych udostępnionych przez Komisję Europejską,

- odchodzący od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych) na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego),

- pozwalający zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wsparcie w ramach inicjatywy JEREMIE jest skierowane do całego sektora MŚP, jednak szczególne preferencje uzyskają mikro i małe firmy znajdujące się w początkowej fazie funkcjonowania, a także firmy dla których problemem, obok braku kapitału, jest także brak doświadczenia i umiejętności efektywnego zarządzania firmą. Ponadto działania w ramach JEREMIE będą ukierunkowane na przedsiębiorstwa zorientowane na innowacje.

Na podstawie umowy z dnia 23 września 2009 r., Instytucja Zarządzająca Województwa Dolnośląskiego powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, który realizuje przedsięwzięcie pt. „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych MSP”  Działanie 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.” Na projekt przeznaczono 405,7 mln zł. Ideą Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej na rynku światowym poprzez zapewnienie podmiotom z sektora MSP sprawnego i elastycznego systemu finansowania ich działalności i rozwoju.

W dniu 21 grudnia 2010 roku Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.  podpisał Umowę Operacyjną-Reporęczenie z Menedżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego umożliwiającą realizację Inicjatywy JEREMIE w powiecie dzierżoniowskim poprzez udzielanie poręczeń objętych reporęczeniem ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE.