Kontakt

Charakterystyka poręczenia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE:

 1. Poręczenie musi być związane z kredytem lub pożyczką udzieloną przez bank znajdujący się na liście banków współpracujących z Funduszem w ramach Inicjatywy.
 2. Kredyt lub pożyczka objęta poręczeniem musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej.
 3. Może obejmować maksymalnie 80% kwoty kredytu bez odsetek.
 4. Nie może przekroczyć wartości 125 tys. zł.
 5. Może trwać maksymalnie 66 miesięcy.
 6. Każde poręczenie udzielone w ramach Inicjatywy JEREMIE stanowi pomoc de minimis. Pomoc de minimis udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat nie może przekroczyć 200 tys. EURO, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność z zakresu transportu drogowego 100 tys. EURO.
 7. Procedura udzielania poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE wymaga wypełnienia i złożenia do Funduszu razem ze standardowym wnioskiem dodatkowych dokumentów:
 8. - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  - Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w ciągu roku bieżącego oraz 2 lat poprzedzających
  - Sprawozdania finansowe za okres bieżacy i 2 lata poprzedzające