Kontakt

 

   

  Zmiana minimalnej kwoty poręczenia  

 

 Informujemy, iż dnia 29.12.2017r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej FPKPD Sp. o.o. podczas którego dokonano zmiany wartości minimalnej kwoty poręczenia. Obecnie minimalna wartość poręczenia to 5.000 zł.

 

 Certyfikaty uczestnictwa w Akademii Przedsiębiorczości 2017  

3 dni szkoleniowe, 3 różne tematy, 3 wspaniałych trenerów biznesu, 3 instytucje współorganizujące, ok.15 przedsiębiorców z różnych branż

Środki na ten cel pozyskane z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

Akademia Przedsiębiorczości

II panel- Skuteczna sprzedaż

27-28 października 2017r. Cyprian Lemiech - prowadzący

 

 

Akademia Przedsiębiorczości

I panel - Zarządzanie strategiczne i rozwój firmy

6-7 października 2017r.

 

 

Pożyczka Rozwojowa dla Dolnego Śląska

z poręczeniem FPKPD Sp. z o.o.

Od października 2017r. dostępna będzie w ofercie dwóch współpracujących z FPKPD instytucjach - Agroreg S.A. Nowa Ruda oraz FRW Wałbrzych Pożyczka Rozwojowa ze środków UE dla MŚP z terenu Dolnego Śląska.

Dodatkowo zabezpieczenie pożyczki może stanowić poręczenie w 75 %

Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego.

Od października 2017 r. BGK S.A. uruchomi w województwie Dolnośląskim nowy produkt finansowy w postaci Pożyczki Rozwojowej.

Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej:

1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść:

a)      100.000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw,

b)      100.000,01 zł – 500.000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.

3. Oprocentowanie:

a)      preferencyjne od 1,83 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) dla mikro przedsiębiorstw,

b)      na warunkach rynkowych od 2,83% dla małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji.

5. Wkład własny nie jest wymagany.

6. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

7. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco oraz co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

a)      poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,

b)      przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,

c)      hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

d)     sądowy zastaw rejestrowy,

e)      blokada środków na rachunku bankowym,

f)       przelew wierzytelności,

g)      gwarancja bankowa,

h)      inne.

8. Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego.

Instrumenty finansowe skierowane są przede wszystkim dla tych firm, które:

1. rozpoczynają działalność (startup-y),

2. nie posiadają historii kredytowej,

3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą spełniać następujące warunki:

1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),

2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

3. są mikro lub małym przedsiębiorstwem (Pożyczka Rozwojowa do 100 tys. zł) oraz mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (Pożyczka Rozwojowa do 500 tys. zł) w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,

5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),

6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

Cele inwestycji

W ramach Instrumentu Finansowego wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności m. in. poprzez:

1. wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów oraz usług,

2. rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,

3. inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Ograniczenia:

1. Zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych jest możliwy do wysokości 10 % kwoty pożyczki.

2. Kapitał obrotowy można sfinansować do wysokości 40% otrzymanych środków w przypadku Pożyczki Rozwojowej do 100.000,00 zł oraz do wysokości 30% w przypadku Pożyczki Rozwojowej od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją celu pożyczki.

3. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać tylko jedną Pożyczkę Rozwojową.

Wykluczenia z finansowania

1. Środki pożyczki nie mogą nakładać się  z finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej

2. Refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych.

3. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.

4. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych.

5. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji.

6. Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników.

7. Finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne).

8. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających.

 

 

Akademia Przedsiębiorczości 

Do 15 września trwały zapisy na cykl paneli Akademii Przedsiębiorczości. 

 

Do wyboru III panele:

I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I

ROZWÓJ FIRMY (6- 7.10.2017)

II SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY I

ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM (27-28.10.2017) 

III SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

LUDZKIMI (24- 25.11.2017)

Rekrutacja: do 15 września za pośrednictwem formularza, w tym także elektronicznego (decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszeństwo mają przedsiębiorcy w terenu Dzierżoniowa.

Zapewniamy: certyfikat, materiały szkoleniowe, catering.

Miejsce: Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 88.

Koszt: pokrycie kosztu cateringu (20 zł za dzień – kawa, herbata, ciepły posiłek). 

Możliwe dodatkowe szkolenia i doradztwo, także indywidualne - odpłatne, z refundacją do 80 % wartości usług.

   

                             

 

 

Nowy Bank w ofercie Funduszu

Niezmiernie się cieszymy, iż w dniu 24.08.2017r. nastąpiło podpisanie umowy o współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich. Dzięki temu przedsiębiorcy z terenu Gminy Niemcza i nie tylko będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów i pożyczek a nowe firmy z uzyskaniem finansowania na start.

Zapraszamy do oddziału Banku w Niemczy i siedziby FPKPD Sp. z o.o. 

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

inicjatorem i oficjalnym członkiem/partnerem

Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej

Klub Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej został założony jako oddolna inicjatywa 5 przedsiębiorców z terenu Ziemi Dzierżoniowskiej oraz Prezes Zarządu FPKPD. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w comiesięcznych Kawach dla przedsiębiorców a także do Klubu Przedsiębiorców. IX już kawa odbędzie się 8.08.2017r. o godzinie 18 w Versant Spa w Dzierżoniowie.

Warto być z nami!

www.klubpzd.pl

 

Gmina Niemcza nowym udziałowcem Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. 

 Miło nam poinformować, iż w dniu 20 czerwca 2017r. Gmina Niemcza dołączyła do struktur Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp.z o.o. jako nowy udziałowiec.

Oferta funduszu będzie dostępna także dla przedsiębiorców z terenu całej Gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poręczeń kredytów, pożyczek  i dotacji oraz z katalogiem partnerów i instytucji współpracujących z Funduszem.

Również działania okołobiznesowe, które prowadzi Fundusz będą dostępne dla przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Niemcza.

 

Fundusz na XXIII Prezentacjach Dzierżoniowskich w dniach 27-28 maja 2017r.

 W dniach 27-28 maja 2017r. odbyły się 23 Dzierżoniowske Prezentacje wraz z 40 Dniami Miasta.

Fundusz wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" w Nowej Rudzie prezentowali ofertę dla przedsiębiorców w postaci dotacji, pożyczek i poręczeń. 

 

Na prezentacjach debiutował także Klub Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej -
nowa inicjatywa lokalnych mikro przedsiębiorców - www.klubpzd.pl 
 
Zapraszamy także na VII już kawę dla przedsiębiorców oraz do Klubu Przedsiębiorców.
 
                              
 
           
 
 
 

 Fundusz na XIII Powiatowych Targach Pracy organizowanych przez PUP Dzierżoniów 

W dniu 18 maja 2017r. odbyły się XII Powiatowe Targi Pracy w II LO w Dzierżoniowie. Fundusz wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" w Nowej Rudzie także byli obecni.

 

  Fundusz poręcza dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Dzierżoniów 

Informujemy, iż od miesiąca lutego 2017r. dostępne są poręczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie. Zmniejszają się tym samym wymogi związane z potrzebą przedstawienia 2 poręczycieli. Obecnie PUP wymagać będzie 1 poręczyciela i poręczenie ze strony FPKPD, który zabezpieczy 75% kwoty dotacji. Ufamy, iż ułatwi to dostęp do środków i umożliwi szybsze zakładanie firm na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Szczegóły w zakładce Dotacje.

 

Fundusz partnerem projektu

,,Pierwszy biznes- wsparcie w starcie''

realizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

PBWwS-logo_735

O programie

„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to rządowy program, wdrożony na zlecenie MPiPS. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał postępowanie przetargowe na zarządzanie funduszem pożyczkowym oraz świadczenie usług szkolenia i doradztwa dla programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, realizowanego na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na podjęcie działalności gospodarczej?

 • absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
 • studenci ostatniego roku,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na utworzenie stanowiska pracy?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy przysługuje:

 • podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi posiadaczami gospodarstwa rolnego
 • żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej
 • na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej (w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy).

Jakie są warunki pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”?

 • wartość pożyczki podstawowej – do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (II kw.2016 – do 81.381,60 zł)
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,44% w skali roku, na dzień 26.10.2016)
 • wartość pożyczki uzupełniającej na utworzenie stanowiska pracy – do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 24.114,48 zł) z możliwością częściowego umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Informujemy że pożyczkobiorcą może być osoba, która na dzień złożenia wniosku nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku poręczyciela uznajemy, że maksymalnym wiekiem, który zgodnie z warunkami rynkowymi nie generuje dodatkowych zabezpieczeń (typu ubezpieczenie) jest 70 lat.

*II kw 2016- 4 019,08 zł

 

 Przyjmujemy wnioski i udzielamy informacji. Na potrzeby projektu Fundusz będzie czynny w conajmniej 2 dni w tygodniu do godz. 17:30 - po uprzednim umówieniu się telefonicznym.  Szczegóły projektu - tutaj 

 

Konferencja dla przedsiębiorców

Ziemi Dzierżoniowskiej 

"Twój biznes - od małego do wielkiego"

w ramach Dni Przedsiębiorczości

i Akademii Przedsiębiorczości

„Twój biznes – od małego do wielkiego” to konferencja organizowana przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Loży Dolnośląskiej Business Centre Club oraz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju będzie sporą dawką wiedzy o możliwościach rozwoju biznesu oraz etyki w biznesie i budowania firmy w oparciu o fundamenty zasad odpowiedzialności społecznej.


Wydarzenie wpisane jest w Dni Przedsiębiorczości, organizowane corocznie przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz Akademii Przedsiębiorczości. Spotkanie będzie zastrzykiem wiedzy, okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a także cenną płaszczyzną wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców z obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej. Udział w nim jest bezpłatny.

Konferencja kierowana jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zarządzają firmą, oraz tych wszystkich, którzy mają pomysł na własny biznes. W ramach wydarzenia zaplanowane są wystąpienia przedstawicieli świata biznesu oraz praktyczne warsztaty.

Przedsiębiorcy otrzymają informacje dotyczące: zachęt inwestycyjnych; zwolnień podatkowych; zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki, dofinansowania działalności z funduszy europejskich i programów rządowych.

Szczegółowe informacje: 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. tel. 74 645 04 31, fpkpd@wp.pl, www.fpkpd.pl

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj

 

 

V Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

 

      IV Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

28 września 2016r. w Centrum Aktywizacji Społecznej odbędzie się  kolejne spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości : E- MARKETING: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W TWORZENIU WŁASNEJ MARKI.Temat niezwykle ważny w efektywnym  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i promocji produktów i usług. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

           

 III  Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

27 lipca 2016r. w Centrum Aktywizacji Społecznej kolejne spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości - aktualne zmiany w przepisach dot. umów z pracownikami, zakres kontroli PIP - informacje ważne i potrzebne każdemu przedsiębiorcy- zapraszamy.

 

           

 

 

 

    

   Nowy produkt bankowy z poręczeniem Funduszu

 

 

Bank Spółdzielczy  w Dzierżoniowie wraz  z Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. z dniem 22 czerwca 2016r. wprowadzają nowy produkt promocyjny - kredyt inwestycyjny pod nazwą LOKALNY ROZWÓJ” 

Główne założenia produktu:

Oprocentowanie kredytu5,5 % w skali roku.

Prowizja za udzielenie kredytu:

- dla stałych klientów – 1,0 %

- dla pozostałych – 2,0 %

Poręczenie Funduszu – tylko  1,0 % dla okresu poręczenia trwającego nawet do 60 miesięcy.

Cel  kredytowania:

- na finansowanie inwestycji min. zakup nieruchomości, nabycie środków trwałych (maszyn, narzędzi)

- na tworzenie nowych miejsc pracy

- na zakup wyposażenia firmy

- na rozwój firmy poprzez min. wprowadzenie nowego produktu/ usługi

Wysokość kredytu:

- do 100% wartości inwestycji zmierzającej do rozwoju firmy

- minimalna wartość kredytu :  20.000 zł

- maksymalna wartość kredytu:  82.000 zł

* - W przypadku zastosowania dodatkowego zabezpieczenia kredytu pokrywającego cześć kapitałową wnioskowanego kredytu ponad wartość poręczenia kredytu – kwota maksymalna może wynieść 300.000 zł

- W przypadku zastosowania zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy kwota maksymalna może wynieść 150.000 wraz ze standardowym zabezpieczeniem w postaci poręczenia FPKPD  Sp. z o.o. wys. 61.500 zł.

Okres kredytowania:

-59 miesięcy przez Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

Okres poręczenia:

-60 miesięcy przez FPKPD Sp. z o.o.

Okres trwania promocji: do 31.12.2016r.

 

 

Zakończenie Inicjatywy JERMIE

 

 Z dniem 01.01.2016 r. nie są dostępne środki w ramach Inicjatywy JERMIE na terenie Dolnego Śląska . Nowa perspektywa finansowa  na lata 2014-2020 umożliwi wdrożenie nowych projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 

 

Dnia 9 czerwca odbyło sie Walne Zgromadzenie Wspólników w siedzibie Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierzoniowskiego.  W trakcie zgromadzenia omówiono tegoroczne działania, wnikliwie przeanalizowano sprawozdania finansowe z ubiegłego roku oraz wprowadzono zmiany umożliwiające  rozszerzenie działalności spółki . Fundusz od teraz nie tylko będzie poręczał kredyty i pożyczki zaciągane przez Benecjentów w instytucjach finansującyh,  ale również będzie miał możliwość  poręczania dotacji udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i starających sie o unijne środki w innych instytucjach. Poszerzenie oferty pozytywnie wpłynie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw powiatu dzierżoniowskiego oraz da im możliwość rozwoju  i przyczyni sie do stworzenia nowych miejsc pracy.  

 

 

 

II  Spotkanie dla Przedsiębiorców w ramach Akademii Przedsiębiorczości

 

Planujesz rozwój swojej działalności za granicą, udział w targach i promocje swoich produktów i usług na rynkach

międzynarodowych ? Możesz uzyskać aż 85% dofinansowania do działalności eksportowej i na w/w cele.

 8 czerwca o godzinie 16 : 00 w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Nowowiejskiej 88 odbędzie się drugie spotkanie w ramach Akademii Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z  terenu powiatu dzierżoniowskiego, podczas którego  zaprezentowane zostaną informacje na temat zbliżających się konkursów dotyczących rozwoju eksportu i innowacji dla MŚP w 2016 roku. Konkursy startują już pod koniec września  2016 roku. Na spotkaniu dowiesz się jak przygotować i wypełnić wniosek, aby skutecznie otrzymać dotacje. Spotkanie poprowadzi firma EuroPro GROUP posiadająca wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Zapisz się już dziś - ilość miejsc ograniczona! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy możliwe pod numerem tel. 74/ 834-25-05 i e-mailowo:cas.dzierzoniow@gmail.com oraz fpkpd@wp.pl 

 

 

 

  

  Nowa Siedziba

 

 

Informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana siedziby Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. na nowy adres:

DZIERŻONIÓW, RYNEK 36/18.

 

 Nowy Prezes Funduszu 

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2015 z dnia 8 grudnia 2015r. powołano Panią Dorotę Sało na nowego Prezesa Funduszu FPKPD Sp.z o.o.